Twój nowy blog
poniedziałek Luty 19th 2018

Ciekawe strony

Treści własne

Archiwa

Szkolenia wstępne bhp

Jak wynika z § 8 ww. rozporządzenia szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kto finansuje szkolenie bhp?

Finansowanie odbywa się ze środków zlecającego, tj. pracodawcy. Istnieje możliwość, że szkolenia finansowane są ze środków publicznych bowiem wśród podmiotów zlecających są jednostki objęte przepisami ustawy o finansach publicznych, min. urzędy gmin, miast itp. jednostki.

Jak zrekompensować pracownikom czas poświęcony na szkolenie bhp poza godzinami pracy?

Czas poświecony na odbycie szkolenia bhp wlicza się do czasu pracy. Jeżeli pracownik poświęca
swój czas prywatny na odbycie szkolenia bhp po zakończeniu pracy, należy uznać, że czas
przeznaczony na to szkolenie stanowi dla niego pracę w godzinach nadliczbowych, a tym
samym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem, którego wysokość określona
jest w art. 134 kp. Ewentualnie czas ten należy zrekompensować pracownikowi czasem
wolnym. Zasady udzielania pracownikom czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad
ustaloną zostały uregulowane w art. 143 kp.

Czas poświęcony na odbycie szkolenia bhp wlicza się do czasu pracy. Jeżeli pracownik poświęca swój czas prywatny na odbycie szkolenia bhp po zakończeniu pracy, należy uznać, że czas przeznaczony na to szkolenie stanowi dla niego pracę w godzinach nadliczbowych, a tym samym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem, którego wysokość określona jest w art. 134 kp. Ewentualnie czas ten należy zrekompensować pracownikowi czasem wolnym. Zasady udzielania pracownikom czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną zostały uregulowane w art. 143 kp.

Czynniki zagrożeń zawodowych

Właściwe rozpoznanie zagrożeń zawodowych stanowi podstawę do podejmowania różnorodnych działań profilaktycznych. Każdy dorosły człowiek w pracy spędza jedną trzecią swojego życia niejednokrotnie napotykają na czynniki , które mogą wpłynąć negatywnie na jego zdrowie a nawet zagrozić życiu. Pracodawcy powinni dokładnie przeanalizować miejsce pracy i określić co mogłoby spowodować wypadek lub niekorzystnie wpłynąć na zdrowie pracujących oraz przebywających w miejscu pracy innych ludzi.

jedną trzecią swojego życia spędza w pracy, gdzie narażony jest niejednokrotnie na
oddziaływanie różnych czynników, które mogą zagrażać jego zdrowiu lub nawet życiujedną trzecią swojego życia,  gdzie narażony jest  na oddziaływanie różnych czynników, które mogą zagrażać jego zdrowiu lub nawet życiu.  Pracodawcy do który należy oszacowanie zagrożeniea w miesjcu pracy powinni dokładnie przeanalizować miejsce pracy i określić, co mogłoby spowodować wypadek lub niekorzystnie wpływać na ich zdrowie oraz przebywających i pracujących wspólnie innych osób.
Czynniki zagrożeń zawodowych

Hałas i drgania

Czynniki mechaniczne

Czynniki chemiczne i pyły

Obciążenia mięśniowo-szkieletowe

Stres

Oświetlenie

Promieniowanie optyczne

Pola elektromagnetyczne

Obciążenie termiczne człowieka

Prąd elektryczny

Czynniki biologiczne

Zagrożenie wybuchem i pożarem

Szkolenia bhp po godzinach czy w czasie pracy?

Czy szkolenia bhp powinny odbywać się w godzinach pracy, czy mogą odbyć się poza godzinami
pracy?
Przepisy wskazują jednoznacznie, że szkolenia bhp odbywają się w godzinach pracy i na koszt
pracodawcy (art. 237
3
§ 3 Kodeksu pracy, dalej: kp). Tak więc musicie organizować szkolenia bhp
pracownika w taki sposób, aby ten odbył je w swoim czasie (godzinach) pracy, a nie po godzinach
lub w ogóle poza godzinami pracy.
Czas, kiedy pracownik przebywa na szkoleniu bhp, a więc tak naprawdę nie wykonuje pracy,
należy wliczyć do czasu pracy pracownika. Jeżeli natomiast zajdzie wyjątkowa sytuacja, że
szkolenie przeciągnie się w czasie i pracownik poświęca swój czas prywatny na odbycie szkolenia
bhp po zakończeniu pracy, wówczas czas ten, przeznaczony na szkolenie bhp, należy traktować
jako „godziny nadliczbowe” pracownika.
A zatem, jeżeli pracownik przebywał na szkoleniu bhp po swoich normalnych godzinach pracy,
należy wypłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem do wynagrodzenia w wysokości określonej w
art. 151

Umowa zlecenie a bhp

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepisy prawa nie wymuszają od pracodawcy organizacji szkoleń bhp dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
Artykuł 66 konstytucji oraz art. 15 i 94 kodeksu pracy mówią, że każdy ma prawo do bezpiecznej i higienicznej pracy. Podstawowe zadania przedsiębiorców i kierowników różnych szczebli są uregulowane w kilku rozdziałach działu dziesiątego kodeksu.
Artykuły 207-209 k.p. wyraźnie stwierdzają, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Ustawowy obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników powinien być wykonywany przez:
organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
zapewnianie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolę ich realizacji,
zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, w tym przez społeczną inspekcję pracy.

Temperatura minimalna

Kodeks Pracy jasno określa wysokość temperatury w miejscu pracy. W myśl § 30 wskazanego rozporządzenia, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14 stopni Celsjusza, natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Ustawodawca wprowadza jednak odstępstwo od wskazanych wartości temperaturowych. Zezwala on na pracę w warunkach poniżej 14 stopni wówczas, gdy względy technologiczne nie pozwalają na utrzymanie tejże minimalnej temperatury – z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to lekkiej pracy fizycznej oraz pracy biurowej. Niektóre prace wymagają przebywania w niskich temperaturach. Wtedy pracodawca musi zapewnić posiłki ciepłe (nie może dawać pieniędzy zamiast tych posiłków), napoje rozgrzewające i pomieszczenie do ogrzania się.

Szkolenia bhp wstępne

Szkolenia bhp wstępne

Cel:

  • Zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy układach zbiorowych lub w regulaminie pracy.
  • Zaznajomienie z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, branży, itp.
  • Zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Dedykowane:

  • Pracownicy rozpoczynający pracę.
  • Stażyści.
  • Studenci.
  • Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Forma szkolenia:

  • Instruktaż

Termin:

  • Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania